Päivitetty: 23.08.2023

1. Sovellettavat sopimusehdot

 1. Näitä yleisiä sopimus- ja kuljetusehtoja sovelletaan Omabussi.fi -palvelun kautta ostettuihin tilausajoihin.
 2. Ellei sovellettavista erityisehdoista seuraa muuta, sovellettavien ehtojen mukainen Kuljetussopimus syntyy, kun Omabussi.fi -palvelun tarjouskilpailun voittanut Liikennöitsijä (jäljempänä myös: “Liikennöitsijä”) vahvistaa tilausajon varauksen Asiakkaalle.

2. Tilausajon varaaminen

 1. Varauksen tekijä (jäljempänä: “Asiakas”) tekee varauksen itselleen ja kaikille varaukseen kuuluville matkustajille (jäljempänä: “Matkustaja”), ja vastaa kaikista Matkustajien velvoitteista kuin omistaan.
 2. Asiakkaan tulee olla 18-vuotias ja vähintään yhden täysi-ikäisen tulee olla bussissa valvojana.
 3. Kaikissa varatuissa tilausajoissa Asiakkaan sopimuskumppani on tarjouskilpailun voittanut Liikennöitsijä, jonka tarjouksen Asiakas on hyväksynyt. Omabussi.fi -palvelu ei ole kuljetuspalvelun myyjä, eikä osapuoli Asiakkaan ja Liikennöitsijän välisessä sopimussuhteessa. Sen seurauksena näitä sopimusehtoja sovelletaan suoraan Asiakkaan ja Liikennöitsijän välillä.
 4. Varaus voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:
  • Sähköpostivaraus; Asiakas vastaanottaa Omabussi.fi -palvelusta Liikennöitsijöiden tarjouksia sähköpostitse. Asiakkaan hyväksyessä tarjouksen kirjallisesti sopimuksesta tulee Asiakasta sitova. Molempia osapuolia sitovan sopimuksen katsotaan syntyneen sillä hetkellä, kun Liikennöitsijä lähettää varausvahvistuksen Asiakkaalle. Tässä voi kestää 0-5 arkipäivää. Liikennöitsijöiden jättämät tarjoukset ovat voimassa välimyyntivarauksin, ja liikennöitsijä on voinut jättää tarjouksia myös muille Asiakkaille samalle ajankohdalle, jolloin Liikennöitsijä myy kapasiteetin ensimmäisenä varauksen tehneelle Asiakkaalle. Tarjoukset eivät siten ole osapuolia sitova ja Liikennöitsijät pidättävät oikeuden perua tai muuttaa tarjousta.
 5. Kuljetuksen sovittu hinta on maksettava viimeistään 7 vuorokautta ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Kuljetuksen sovittu hinta on maksettava heti, jos varaus tehdään alle 7 vuorokautta ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Peruutusoikeus on määritelty kohdassa 4.1.
 6. Sopimuksen kohteena on Asiakkaan määrittelemän lähtö- ja saapumispaikan välinen kuljetuspalvelu (jäljempänä: Kuljetussopimus). Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia määrätyn henkilömäärän kuljettamista samassa ajoneuvossa, toisin sanoen sovittu henkilömäärä voidaan kuljettaa useassa eri bussissa. Kuljetuspalvelun suorittaminen on Liikennöitsijän yksinomaisen harkinnan varassa.

3. Maksaminen ja hinta

 1. Maksamisen eräpäivä löytyy varausvahvistuksesta. Omabussi.fi -palvelun kotisivuilta löytyy tarkempia tietoja hyväksytyistä maksutavoista.
 2. Liikennöitsijällä on oikeus purkaa kuljetussopimus, jos Asiakas ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään eräpäivänä. Mikäli Asiakas ei suorita maksua ajallaan, Omabussi.fi -palvelu pidättää oikeuden veloittaa muistutusmaksuja.
 3. Omabussi.fi -palvelun epäonnistuneiden perintäyritysten jälkeen perintä voidaan siirtää ulkoiselle palveluntarjoajalle. Omabussi.fi -palvelulla on oikeus siirtää kaikki velallisiin liittyvät, ja tätä tarkoitusta varten tarvittavat henkilötiedot ulkoiselle palveluntarjoajalle.
 4. Mikäli Asiakkaalla on viivästys maksuvelvoitteista Omabussi.fi -palvelua kohtaan, kaikki saman sopimussuhteen olemassa olevat saamiset erääntyvät maksettavaksi välittömästi.

4. Muutokset ja peruutukset

 1. Asiakas voi peruuttaa matkan milloin tahansa 5 (viisi) vuorokautta ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa maksutta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti.
 2. Varauksenteon jälkeen Kuljetussopimukseen voidaan tehdä muutoksia. Asiakkaan tekemät muutokset tai poikkeamat Kuljetussopimukseen ovat sallittuja ilman lisämaksua vain siltä osin kuin nämä muutokset tai poikkeamat ovat vähäisiä eivätkä vaikuta varatun matkan kokonaissuunnitelmaan.
 3. Liikennöitsijällä on oikeus veloittaa muutoksista tai poikkeamista lisämaksu Asiakkaalta. Liikennöitsijä ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisista hinnanmuutoksista joko kirjallisesti tai suullisesti. Asiakkaan on vahvistettava Liikennöitsijän ilmoittama hinnanmuutos kirjallisesti. Muussa tapauksessa sovelletaan alun perin sovittuja varausehtoja.
 4. Sopimukset, jotka on tehty suoraan Asiakkaan tai Matkustajan ja linja-auton kuljettajan välillä, ja joita Liikennöitsijä ei ole hyväksynyt, eivät ole osa Asiakkaan ja Liikennöitsijän välistä Kuljetussopimusta.
 5. Mikäli Asiakas peruuttaa matkan 5 (viisi) – 2 (kaksi) vuorokautta ennen suunniteltua matkan alkamista, Omabussi.fi -palvelu perii kiinteämääräisen korvauksen, joka on 30 % matkan sovitusta kokonaishinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu 2 (kaksi) – 1 (yksi) vuorokautta ennen suunniteltua lähtöaikaa, Omabussi.fi -palvelu perii kiinteämääräisen korvauksen, joka on 50 % matkan sovitusta kokonaishinnasta. Lähtöpäivänä tehdyistä peruutuksista peritään 100 % hyvitys sovitusta kokonaishinnasta.

5. Asiakkaan ja Matkustajien velvollisuudet ja vastuut

 1. Asiakkaan ja Matkustajien on noudatettava tilausajon aikana linja-autonkuljettajan ja Liikennöitsijän edustajien antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.
 2. Asiakas tai Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita Matkustajia, eikä saa olla vaaraksi tai häiriöksi itselleen tai muiden turvallisuudelle. Jos Matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen pääsynsä linja-autoon evätä tai hänet voidaan poistaa linja-autosta. Tällöin Asiakkaalla tai Matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja Matkustaja vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
 3. Linja-autonkuljettajilla on oikeus evätä pääsy linja-autoon henkilöiltä, jotka ovat alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisia, joilla on hallussaan huumeeksi luokiteltavia aineita, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai uhkaavasti tai jotka eivät muuten täytä ikäraja-, järjestys- tai muita sääntöjä.
 4. Välttämättömästä syystä linja-autonkuljettaja voi myös poikkeustapauksissa peruuttaa tilausajon kaikkien Matkustajien osalta. Liikennöitsijä ei ole korvausvelvollinen edellä mainituissa tapauksissa.
 5. Tupakointi (mukaan lukien sähkötupakka) bussissa on kielletty.
 6. Asiakas vastaa kaikkien Matkustajien osalta vahingoista, jotka Matkustaja tahallisella, varomattomalla menettelyllään tai tuottamuksesta aiheuttaa Liikennöitsijälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla edellä mainittuja määräyksiä.
 7. Asiakas vastaa kaikkien Matkustajien osalta linja-autossa tavanomaisesta poikkeavasta sotkusta (esimerkiksi oksennus) ja muista itse linja-autolle aiheutuneista vahingoista (sisä- ja ulkopuolella). Asiakas vastaa kaikkien Matkustajien osalta myös ylimääräisistä kustannuksista, kuten ylimääräisistä tauoista tai Asiakkaan/Matkustajien tuottamuksesta viivästyneestä lähdöstä. Asiakkaan tuottamuksesta yli 30 (kolmekymmentä) minuuttia viivästyneestä lähdöstä tai pitkittyneestä tauosta veloitetaan lisätuntimaksu, joka on 30 (kolmekymmentä) euroa alkavaa 30 (kolmeakymmentä) minuuttia kohden. Tavanomaisesta poikkeavasta sotkusta (esimerkiksi oksennuksesta) ja muista itse linja-autolle aiheutuneista vahingoista (sisä- ja ulkopuolella) veloitetaan vahingon korjaamisesta aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset.
 8. Liikennöitsijä pidättää oikeuden periä Asiakkaalta Matkustajien ja Asiakkaan vahingoista aiheutuneet kulut.  Asiakkaan velvollisuus on osoittaa, ettei hän ole vastuussa vahingosta tai vahingosta kyseisessä laajuudessa.
 9. Asiakas ja Matkustajat ovat velvollisia käyttämään turvavöitä lain määräysten mukaisesti siltä osin kuin linja-autossa on turvavyöt. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi linja-auton kuljettajalle tai Liikennöitsijöille puuttuvista tai viallisista turvaominaisuuksista linja-autossa.

6. Asiakkaan erityiset velvollisuudet ja vastuut

 1. Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus korkean riskin matkoille:
  • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Liikennöitsijälle niin sanotuista “korkean riskin” tilausajoista tarjouspyynnön yhteydessä. “Korkean riskin” matkoilla tarkoitetaan erityisesti sellaisia matkoja, jotka aiheuttavat turvallisuusriskin kuljetettavalla reitillä, esimerkiksi matka mielenosoituksiin – ja joissa voidaan odottaa myös poliisin suojelua.
  • Mikäli sopimuksen solmimisen jälkeen on viitteitä “korkean riskin tilausajolla”, Liikennöitsijä pidättää oikeuden peruuttaa kuljetussopimus. Jos kuljetussopimus perutaan Liikennöitsijän aloitteesta, Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi kirjallisesti.
  • Jos Asiakas ei ole ilmoittanut Liikennöitsijälle “korkean riskin” tilausajosta, Liikennöitsijällä on oikeus keskeyttää matka. Asiakkaalla tai Matkustajilla ei ole oikeutta vaatia Liikennöitsijältä vahingonkorvauksia, jotka johtuvat tällaisesta keskeytetystä matkasta, jos Liikennöitsijää ei voi syyttää tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta. Liikennöitsijä pidättää oikeuden esittää Asiakkaalle korvausvaatimuksia niiden oikeudellisesta luonteesta riippumatta.
  • Kuljetus tapahtuu vain linja-autoille soveltuvilla teillä. Mikäli varauksessa ilmoitettuja osoitteita ei saavuteta käytössä olevalla bussilla, Liikennöitsijä pidättää oikeuden ehdottaa vaihtoehtoista lähtöpaikkaa tai ajaa lähtöpaikkaa/määränpäätä lähimpään mahdolliseen paikkaan. Asiakkaan antamia yksipuolisia ajo-ohjeita ei sallita, eikä linja-autonkuljettaja noudata niitä. Jos kuljettaja kuitenkin tietyissä erityistilanteissa noudattaa Asiakkaan ohjeita, Liikennöitsijä pidättää oikeuden laskuttaa Asiakkaalta tästä aiheutuneet lisäkustannukset.
  • Asiakkaan tulee sopimuksen solmimisen yhteydessä antaa matkapuhelinnumeronsa Liikennöitsijälle tarpeellisen yhteydenpidon takaamiseksi. Asiakas sitoutuu varmistamaan, että hän on tavoitettavissa tästä numerosta matka-aikoina.
 2. Kansainvälisten matkojen velvollisuudet:
  • Kansainvälisissä tilausajoissa Asiakas on yksin vastuussa Matkustajien passi-, viisumi-, valuutta-, tulli- ja terveysmääräysten noudattamisesta. Asiakas vastaa kaikista ongelmista, jotka aiheutuvat näiden sääntöjen noudattamatta jättämisestä.
  • Rajat ylittävässä kuljetuksessa Asiakas on velvollinen pitämään mukanaan kaikki rajanylitykseen tarvittavat asiakirjat ja henkilöllisyystodistukset ja esitettävä ne pyynnöstä Liikennöitsijän edustajille ja linja-autonkuljettajalle.
  • Jos Asiakkaalla ei ole voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, Liikennöitsijän kuljetusvelvollisuus ei enää ole voimassa.
  • Tullitarkastusten nopeuttamiseksi matkatavarat tulee jättää lukitsematta.
  • Asiakas on velvollinen kuljettamaan vain tavaroita, jotka ovat tullivapaita tavaran tyypin ja määrän perusteella.

7. Lapset ja nuoret

 1. Suosittelemme, että 0–3-vuotiaat lapset matkustavat lasten turvaistuimissa. Matkan aikana turvaistuimet on kiinnitettävä linja-autoissa olevilla turvavöillä. Vastuu lapsen turvallisuudesta on Asiakkaalla. Bussinkuljettajalla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta, jos lapselta puuttuu asianmukainen turvaistuin.

8. Matkatavarat ja erikoismatkatavarat

 1. Asiakas vastaa itse matkatavaroiden lastauksesta ja purkamisesta.
 2. Enintään 35 hengen ryhmät voivat ottaa mukaan 1 käsimatkatavaran (max. 42 x 30 x 18 cm) matkustajaa kohden. 36 hengen ryhmäkoosta alkaen mukaan voi ottaa 1 käsimatkatavaran (max. 42 x 30 x 18 cm) ja 1 matkatavaran (max. 67 x 50 x 27 cm) matkustajaa kohden.
 3. Poikkeamat kohdan 8.2. säännöksistä ovat kuitenkin sallittuja. Poikkeuksista tulee sopia Liikennöitsijän kanssa kirjallisesti, ensisijaisesti jo tarjouspyynnön yhteydessä. Ylimääräisten matkatavaroiden kuljettaminen on mahdollista vain mikäli linja-autossa on tilaa, ja Asiakas on saanut kirjallisen vahvistuksen Liikennöitsijältä.
 4. Lisäksi kohdasta 8.2. poiketen erikoismatkatavaroiden kuljettaminen (mukaan lukien musiikki-instrumentit, sukset, lumilaudat, lastenvaunut ja polkupyörät) voidaan sallia, kunhan esineistä on ilmoitettu ennakkoon Liikennöitsijälle. Ylimääräisten matkatavaroiden kuljettaminen on mahdollista vain mikäli linja-autossa on tilaa, ja Asiakas on saanut kirjallisen vahvistuksen Liikennöitsijältä. Soittimien kuljettaminen kovakuorisissa koteloissa on suositeltavaa. Lastenvaunujen tulee olla kokoontaitettavia. Lisä- ja erikoismatkatavaroista voidaan veloittaa lisämaksu.
 5. Arvoesineet, kuten käteinen, korut, jalometallit, avaimet, lasit (aurinkolasit ja/tai lukulasit), elektroniset laitteet (kannettavat tietokoneet, iPadit, tabletit, MP3-soittimet, matkapuhelimet, kamerat), piilolinssit, tekoraajat, lääkkeet, tärkeät asiakirjat (tutkintotodistukset, muut todistukset, valtakirjat, passit, ajokortit, arvopaperit) ja helposti särkyvät esineet on kuljetettava käsimatkatavaroissa, ei tavallisissa matkatavaroissa, ja niistä huolehtiminen on jokaisen Matkustajan omalla vastuulla. Jos Matkustajat kuitenkin päättävät sijoittaa arvoesineitä tavallisiin matkatavaroihinsa, Liikennöitsijä ei vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta, eikä Asiakkaalla tai Matkustajilla ole oikeutta osoittaa vahingonkorvausvaatimusta Liikennöitsijälle edellä mainitusta syystä.
 6. Asiakkaan on säilytettävä ja valvottava käsimatkatavaroita matkustamossa siten, ettei turvallisuus vaarannu eikä muille matkustajille aiheudu haittaa. Käsimatkatavarat tulee ensisijaiseseti sijoittaa matkustamon matkustajien edessä olevien istuinten alle. Käsimatkatavarat ja niiden sisältö pysyvät matkustajien hallussa koko matkan ajan, ja niitä tulee valvoa asianmukaisesti. Matkustajia pyydetään tarkistamaan käsimatkatavaransa täydellisyys ennen matkan päättymistä.
 7. Vaaralliset aineet ja esineet eivät ole sallittuja matkatavaroissa, erityisesti:
  • räjähtävät, syttyvät, radioaktiiviset, pahanhajuiset tai syövyttävät aineet,
  • pakkaamattomat tai suojaamattomat esineet, jotka voivat vahingoittaa matkustajia, kuten aseet, ammukset ja pyrotekniikka.

9. Eläinten kuljetus

 1. Pääsääntöisesti koirien ja muiden eläinten kuljettaminen tilausbusseissa ei ole sallittua. Poikkeuksista voidaan sopia kirjallisesti Liikennöitsijän kanssa.
 2. Avustus- ja opaskoirat kuljetetaan ilman lisämaksua. Asiakkaan tulee ilmoittaa Liikennöitsijälle avustus- ja opaskoirien kuljetustarpeesta kirjallisesti varauksen yhteydessä.

10. Vahingonkorvaus

 1. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka Liikennöitsijän virhe on hänelle aiheuttanut. Liikennöitsijän on suoritettava korvaus Asiakkalle ilman aiheetonta viivytystä.
 2. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos Liikennöitsijä osoittaa, että:
  • virhe johtuu Asiakkaasta tai Matkustajasta;
  • virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä tilausajopalvelun tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä;
  • virhe johtuu ylivoimaisista tilanteista.
 3. Asiakkaan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Liikennöitsijä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta tuottamuksesta.
 4. Asiakkaalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin Kuljetussopimuksen hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.
 5. Saadakseen korvausta Asiakkaan on näytettävä, että Liikennöitsijän suorituksessa on virhe, ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.
 6. Liikennöitsijä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat Liikennöitsijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi sopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai polttoaineen saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.
 7. Edellä mainitusta syystä, joka ei ollut ennakoitavissa kuljetussopimusta tehtäessä, johtuen Liikennöitsijällä on oikeus irtisanoa sopimus.
 8. Sopimusvaatimukset vanhenevat vuoden kuluttua tilausajon päättymisestä. Vanhentumisaika keskeytyy, mikäli Liikennöitsijän ja Asiakkaan välillä käydään neuvotteluja vaatimuksesta tai vaateeseen liittyvistä olosuhteista. Keskeytys päättyy, jos toinen osapuoli kieltäytyy jatkamasta neuvotteluja. Lainvastaisesta toiminnasta johtuviin vaateisiin sovelletaan lakisääteisiä vanhenemisaikoja.
 9. Vastuu viivästyksistä
  • Liikennöitsijä ei vastaa pienistä, alle 30 (kolmenkymmenen) minuutin lähtöajan viivästymisestä. Tämä ei päde, jos viivästys johtuu Liikennöitsijän tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
  • Liikennöitsijä ei ole vastuussa saapumisajan viivästymisestä. Varauksen yhteydessä annettava saapumisaikataulutieto on vain kokemukseen perustuva arvio, johon on huomioitu ajo- ja lepoajat. On nimenomaisesti huomattava, että Liikennöitsijä ei ole vastuussa liikenteestä, säästä, Asiakkaasta tai Matkustajista johtuvista viivästyksistä.
  • Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää vaatimusta matka-ajan noudattamisesta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus esittää vaatimus, jos viivästys johtuu Liikennöitsijän tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
 10. Liikennöitsijä ei vastaa matkatavaroiden katoamisesta, joka johtuu matkatavaroiden väärästä sijoittamisesta tai varkaudesta, paitsi jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.
 11. Liikennöitsijä ei vastaa vahingosta, joka johtuu Matkustajan virheellisestä matkatavaroiden pakkaamisesta, paitsi jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.
 12. Liikennöitsijä, linja-auton kuljettaja tai muu henkilökunta  ei ota vastuuta matkatavaroiden lastaamisesta, paitsi jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.
 13. Liikennöitsijän sopimusperusteinen vastuu vahingoista, jotka eivät ole aiheutuneet onnettomuudesta ja joihin ei liity fyysistä vahinkoa, on rajoitettu 1 000 euron vahinkosummaan korvausta kohden, mikäli vahinkoa ei ole aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.
 14. Korvauksen taso kuoleman- ja henkilövahinkotapauksissa on rajoitettu linja-auton liikennevakuutuksen korvauksen suuruiseksi.
 15. Mainitut vastuunrajoitukset ja korvausrajoitukset eivät koske lain pakottavaa vastuuta.

11. Asiakkaan oikeudet ja hyvitykset

 1. Jos matkan aikana ilmenee ongelmia, linja-autonkuljettaja on ensisijainen yhteyshenkilö. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua linja-auton kuljettajan kanssa, Asiakas voi ottaa yhteyttä Liikennöitsijän päivystävään asiakaspalveluun.
 2. Liikennöitsijän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun.
 3. Valitukset ja korvauksen hakeminen tulee tehdä kirjallisesti.
 4. Bussilla matkustettaessa Asiakas voi viivästystilanteessa vaatia korvausta tilausajon hinnasta seuraavasti:
  • Asiakas voi pyytää Liikennöitsijältä korvauksen tilausajon hinnasta, jos lähtö lähtöpaikasta viivästyy Asiakkaasta riippumattomasta syystä. Korvausta voi pyytää:
   • 10 % (max. 150€), jos lähtö lähtöpaikasta viivästyy vähintään 30 (kolmekymmentä) minuuttia;
   • 15 % (max. 250€), jos lähtö lähtöpaikasta viivästyy vähintään 1 (yhden) tunnin;
   • 20 % (max. 500€), jos lähtö lähtöpaikasta viivästyy vähintään 2 (kaksi) tuntia;
   • 40 % (max. 500€), jos lähtö lähtöpaikasta viivästyy vähintään 4 (neljä) tuntia
  • Hyvityksen määrä lasketaan matkan osuuden perusteella (esim. meno-paluu erikseen). Hyvitys ei voi ylittää alun perin maksettua matkan hintaa.
  • Asiakas voi pyytää Liikennöitsijältä koko tilausajon hinnan palautusta, mikäli tilausajo perutaan kokonaan.
  • Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kohdissa 11.4.1. ja 11.4.3. tarkoitettua oikeutta korvaukseen, mikäli viivästys tai peruuntuminen on johtunut tilausajon turvallisen ajamisen vaarantavista sääolosuhteista tai tilausajon suorittamista haittaavista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 1. Yleisiin ehtoihin ja yleisiin kuljetusehtoihin sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita).
 2. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä Euroopan komission online-palveluun riita-asian ratkaisemiseksi: http://ec.europa.eu/odr.
 3. Yritysasiakkaiden ja palveluntarjoajan väliset riidat ratkaistaan aina Helsingin käräjäoikeudessa, ellei sovita toisin.

13. Tietosuojaseloste

 1. Käyttämällä Omabussi.fi -palvelua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn sovellettavien tietosuojalakien määräysten mukaisesti. Lisätietoja ja tietosuojaseloste on osoitteessa www.omabussi.fi.